top of page
todil.jpg

TODİL

Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi-TOLD-P:4 

Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi (TODİL; Topbaş & Güven, 2017), Test of Language Development-Primary: Fourth Edition’ın (TOLD-P:4; Hammill & Newcomer, 2008) Türkçe’ye uyarlamasıdır. TODİL, 4 yaş 0 ay ile 8 yaş 11 ay yaş grubunu kapsayan, gelişimsel, norm referanslı, standardize ve bireysel olarak yönetilen bir ölçme aracıdır. Bu test temel olarak, çocuklarda dil gelişimini farklı boyutlarıyla ölçerek dil gelişimi açısından güçlü ve zayıf yönleri belirlemeyi ve gelişimsel dil bozukluğu olan çocukları ayırt etmeyi amaçlamaktadır.

 

Test çocuklarda alıcı ve ifade edici dil becerilerini temel dilbilgisel bileşenler içerisinde birlikte ölçmektedir. TODİL, Resim-Sözcük Dağarcığı, İlişkili Sözcük Dağarcığı, İfade Edici Sözcük Dağarcığı, Dilbilgisel Anlama, Cümle Tekrarı, Biçimbilgisel Tamamlama, Sözcük Ayırt Etme, Sesbirimsel Analiz ve Sözcük Sesletimi olmak üzere toplam 9 alt testten oluşmaktadır. Ayrıca belirli alt testlerin toplam ham puanlarının toplanması ile Dinleme, Konuşma, Organize Etme, Anlambilgisi, Dilbilgisi Kompozit Puanı ve bunların tümünün toplamından oluşan Sözel Dil Bileşik Puanısağlanmaktadır.

 

 

Testin, Türkçe’ye uyarlama, geçerlik, güvenirlik ve norm çalışmasında Türkiye’nin 7 bölgesi ve 23 şehrinden (N= 1252) temsil ediciliği oldukça yüksek bir örneklemden veri toplanmıştır. Temsil ediciliği sağlamak amacıyla yaş, cinsiyet, etnik köken, engel durumu, aile eğitimi ve gelir durumu gibi farklı demografik özellikler göz önünde bulundurulmuştur ve bu bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu’nun en güncel verileriyle karşılaştırılarak rapor edilmiştir. Testin geçerlik ve güvenirlik çalışmasında tüm örneklem kullanılmış ayrıca geçerlik ve güvenirlik analizleri için birden fazla gösterge sağlanmıştır. Son olarak testin ayırt edicilik çalışması yapılmıştır.

 

 

Analiz sonuçlarına göre TODİL geçerlik ve güvenirliği oldukça yüksek, temsil ediciliği yüksek bir norm grubundan sağlanan güncel normlara sahip, dil bozukluğu olan çocukları olmayandan ayırt edebildiği ortaya koyulmuş bir ölçme aracıdır.

Türkiye'de sadece TODİL eğitimini almış ve TODİL sertifikasına sahip dil ve konuşma terapistleri tarafından uygulanmaktadır.

Kaynakça: detayyayincilik.com

bottom of page